Artikel 1. Definities 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt (Samira).

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Website: de website met domeinnaam www.samira-utrecht.nl tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ondernemer en de consument;

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Gegevens

 

Samira is een handelsnaam van Samira gevestigd te Utrecht. Gegevens:

Postadres: Oudegracht 209

3511 NH Utrecht

telefoon: 030 2367523

e-mail: info@samira-utrecht.nl

KvK Utrecht: 30123344

BTWnr. 011 22 4848 B01

 

Artikel 3. Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en consument waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Ondernemer behoudt het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, ook in die gevallen dat het klantgedrag naar ons inzien de wet overtreedt of aan ondernemer schade berokkent.

 

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, een virus of een ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer kan infecteren, computerprogramma’s, data of ander eigen materiaal, door uw gebruik van de website of door het downloaden van het materiaal op samira-utrecht.nl, of van een website waar naartoe wordt gelinkt.

 

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen door ondernemer worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt.

 

Artikel 4. Aanbod en overeenkomst

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling.3. Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

 1. Aanbiedingen of overeenkomsten gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

 

Artikel 5. Verwerking van orders

 1. De acceptatie van alle bestellingen die u op deze website plaatst verloopt volgens deze Voorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de bevestiging van de prijs.

 

 1. De bevestigingsfase bepaalt de uiteindelijke details van uw bestelling. Hierop volgend zal ondernemer per e-mail een ontvangstbevestiging sturen, inclusief alle details van de producten die consument heeft besteld. Deze e-mail geldt niet als orderbevestiging of orderacceptatie.

 

 1. Orderacceptatie en afronding van het contract tussen ondernemer en consument vindt plaats op het moment van verzending van de producten, tenzij weigering van de bestelling plaats heeft gevonden door ondernemer, of de bestelling door consument vroegtijdig is geannuleerd.

 

 1. Indien de consument het aanbod op de website heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Wanneer de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6 Levering & Herroepingsrecht

1. Alle door ondernemer genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die aan ondernemer bekend waren tijdenms het aangaan van de overeenkomst.

 1. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat ondernemer hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.3. De verzendtijd kan verschillen vanwege de beschikbaarheid van de bestelde producten. Garanties of schattingen van verzendtijden gelden slechts voor verzending naar Nederland en zijn onderhevig aan eventuele vertragingen van de postbezorging of overmacht waarvoor ondernemer geen verantwoordelijk draagt.

  4. Na ontvangst van de bestelling controleert de klant of de juiste goederen zijn geleverd en of deze naar behoren functioneren. Indien een product wordt geleverd in een beschadigd pakket is de klant verplicht dit aan te geven op een pakketbrief, die onmiddellijk aan de bezorgdienst wordt teruggegeven. In het geval van de ontvangst van een beschadigd, kapot of onjuist product is de klant verplicht om ondernemer hiervan binnen 7 dagen op de hoogte te stellen middels de retourenprocedure, zoals te vinden op de website.

 2. Indien ondernemer gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan ondernemer ter beschikking heeft gesteld.

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden. Consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs van het product terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

 

Artikel 7. Prijzen en betaling

 

 1. Alle prijzen worden getoond in EUR en zijn inclusief BTW van het relevante actuele tarief, maar exclusief verzendkosten.

2 Indien na de aanbieding of na het totstandkomen van een overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen en tarieven zijn gebaseerd, is ondernemer gerechtigd om de prijs dan wel het tarief dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor ondernemer al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft afnemer in beginsel niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 1. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ondernemer op geen enkele wijze bij een latere overeenkomst.
 2. Met het verschijnen van nieuwe prijzen op de website komen alle voorgaand gepubliceerde prijzen te vervallen.
 3. Ondernemer accepteert de volgende betaalmiddelen: iDeal, PayPal, contant bij levering.
  of bankovermaking

 

 1. Alle betalingen (behalve contant bij levering) moeten van tevoren worden voldaan. Ondernemer begint met het verwerken van een order nadat we de volledige betaling van de bestelde producten hebben ontvangen.

 

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 8. Garantievoorwaarden

 1. Ondernemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

  3. De garantie bedraagt op elk product 3 maanden en dekt alleen fouten voortkomende uit defecten aan materiaal of constructie die tijdens normaal gebruik zijn ontstaan. Onder garantie valt niet de slijting van het product door normaal gebruik, enkel indien dit een onbruikbaar product tot gevolg heeft binnen de gestelde garantietermijn. De garantie dekt geen fouten die voortkomen uit ongelukken, brand, overstromingen, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassingen, alteraties, foutieve installatie, modificaties, diensten verricht door iemand anders dan de fabrikant, of schade die toe is te kennen aan overmacht. De garantie dekt geen transportkosten van verzending naar de fabrikant of transportschade.

 

Artikel 8. Afbeeldingen 

 1. Afbeeldingen van de producten kunnen licht afwijken van de werkelijke producten. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Ondernemer blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

 1. Consument of bezoeker van de website zal geen informatie of ander materiaal dat onderhevig is aan copyrights, patenten, trademarks, service marks, handelsgeheimen of andere bezittelijke rechten van anderen op of van de website kopiëren, distribueren of op andere wijze publiceren.
 2. Op geen enkele wijze mag beeldmateriaal dat exclusief voor of door ondernemer is gemaakt worden gekopieerd of zo worden nagemaakt dat redelijkerwijs schending van het copyright kan worden vermoed. Met deze voorwaarden accepteert de consument dat content op de website enkel voor persoonlijke, non-commerciële gebruik beschikbaar wordt gesteld en dat dit materiaal en deze content slechts voor het gebruik van deze website mag downloaden. Ook erkent u dat enig ander gebruik van het materiaal en de content op samira-utrecht.nl strikt verboden is en u stemt ermee in dit materiaal en deze content niet te kopiëren, reproduceren, over te brengen, publiceren, tentoon te stellen, distribueren, commercieel uit te buiten of werk te creëren dat is afgeleid van deze materialen en content, of een ander te helpen of in staat stellen dit te doen.

 

Artikel 10. Typografische fouten
1 Indien een product wordt vermeld met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie door een typografische fout of een fout in beschrijving, heeft ondernemer het recht om bestellingen van het product dat onder een verkeerde prijs staat vermeld te weigeren of te annuleren. Ondernemer heeft het recht deze order te weigeren ook wanneer betaling reeds is voldaan. Indien u al voor uw bestelling heeft betaald en de order wordt geannuleerd, dan zal ondernemer  onmiddellijk een vergoeding van het bedrag aan u terugbetalen.

 

Artikel 11 Risico-overgang 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14  Persoonsgegevens 

 1. Ondernemer is houder van een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties cq. de Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer. Terzake wordt verwezen naar de aparte “Privacy Statement” van ondernemer, zoals opgenomen in deze site.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 1. Het contract is onderhevig aan de Nederlandse wetten en eventuele geschillen zullen enkel worden opgelost binnen het Nederlandse rechtssysteem.

 

 1. Ondernemer is onder geen voorwaarde verantwoordelijk voor vertraging of verzaking van het leveren van producten of het leveren van welke dienst dan ook zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden indien dit geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen. Dit betreft omstandigheden buiten het bereik van de controle van verkoper, waardoor er redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de overeenkomst wordt nageleefd, zoals (maar niet gelimiteerd tot) oorlog, oorlogsdreiging, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.
 2. De website van ondernemer kan links naar andere websites bevatten die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Consument erkent dat ondernemer niet verantwoordelijk is voor het beheer hiervan of de content die op of via deze websites te vinden is.

 

 1. ondernemer is houder van een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties cq. de Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer. Terzake wordt verwezen naar de aparte “Privacy Statement” van ondernemer, zoals opgenomen in deze site.
 2. Indien enig onderdeel van deze voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk als ongeldig of onuitvoerbaar wordt bestempeld door een gezaghebbende autoriteit, heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere onderdelen van deze voorwaarden.

 

 1. Deze voorwaarden zijn kosteloos opvraagbaar via de website.